Koučink

Koučink Pro Vás, Brno - PhDr. Jana Čihounková Koučink je moderní metoda rozvoje a vedení lidí, která uvolňuje potenciál člověka, zvyšuje vnitřní hranice efektivity a maximalizuje tak jeho výkon. Zvyšuje motivaci, odpovědnost a uvědomění. Koučink pomáhá dosahovat vytyčených cílů, najít vlastní cestu řešení, získat nový způsob myšlení a konání, který může zdánlivě nemožné učinit možným, a to jak v oblasti pracovní, tak v osobním životě.


Koučink může probíhat buď individuálně, v rámci osobního setkání kouče a koučovaného (či prostřednictvím skype v případě již navázané spolupráce), nebo můžete využít naší nabídky týmového koučinku.


Úvodní setkání je v obou případech zdarma. V rámci něho se seznámíte s principy koučinku, vyzkoušíte si, jak koučink probíhá a ujistíte se, že si s koučem opravdu „sednete“ a chcete s ním dále spolupracovat.

Cena dalších sezení se odvíjí od vzájemné individuální dohody, délky a rozsahu kontraktu, požadavků klienta na místo, kde má koučink probíhat apod.

V rámci našich služeb klientům poskytujeme:

 • Životní (Life) koučink

  Témata a cíle životního koučinku, na kterých můžete jako klient s koučem pracovat, jsou velice různá. Nejčastěji souvisí s dosahováním osobních cílů, sebeřízením, rozvojem osobnosti, životní spokojeností a rovnováhou, pocitem smysluplnosti a naplnění, řešením různých osobních problémů a krizí.

 • Kariérní koučink

  Kariérní koučink využívají klienti zejména k ujasnění si a výběru pro ně nejvhodnějšího pracovního uplatnění, k plánování své profesní kariéry, ke zvládání náročných situací v oblasti kariéry – hledání nového místa, přípravy na přijímací řízení či zvládání nových požadavků či okolností v rámci své profese apod.

 • Firemní / Byznys koučink

  V rámci této oblasti koučinku bývá nejčastější zakázkou klientů zvyšování efektivity a pracovní výkonnosti (výkonové koučování), práce na projektech v jakýchkoliv jeho fázích, formování strategií, vizí, cílů a jejich naplňování, řešení pracovních problémů a krizových situací, zefektivnění komunikace a práce s lidmi či rozjezd vlastního podnikání.

 • Nekomerční koučink za nekomerční ceny

  Nabízíme zajímavé nekomerční ceny individuálního i týmového koučinku pro pracovníky pomáhajících profesí, neziskové organizace, školy, občanská sdružení apod.

 • Kurzy a semináře

  Dle požadavků klienta připravíme na míru kurzy koučinku různého rozsahu i zaměření a s různou úrovní pokročilosti. Všechny kurzy probíhají formou interaktivní výuky, která obsahuje také praktický nácvik získaných dovedností. Kurzy mohou probíhat v prostorách zadavatele nebo
  v učebně v Brně – Černých Polích, Ševcova 1370/19, po dohodě také v jiných pronajatých prostorách.


Již zrealizované nebo otevřené kurzy a semináře (pro popis rozklikněte):

 • Koučink: moderní metoda rozvoje a vedení lidí

  Koučování je moderní metoda vedení a rozvoje lidí, která zvyšuje vnitřní hranice efektivity
  a maximalizuje tak výkon. Přijďte se o této metodě dozvědět více…

  • Co je koučink?
  • Jaké jsou jeho principy?
  • Jak souvisí koučink s osobnostním rozvojem?
  • Co je to GROW?
  • Jak takové koučování vlastně vypadá?
  • Jak se dá využít v práci manažera?


  Chcete znát odpovědi na tyto i jiné otázky? Nemáte zatím s koučinkem žádné či pouze minimální zkušenosti? Pak právě pro Vás je určen tento seminář. Cílem semináře je seznámit účastníky se základní myšlenkou koučování, součástí bude i praktická ukázka.

 • Základy koučování

  Cíl:
  Hlavním cílem vzdělávacího programu je teoreticky i prakticky seznámit účastníky s koučováním a koučovacím přístupem a nabídnout jim tak efektivní techniku uvolňování potenciálu a užitečný komunikační nástroj při řešení problémů.

  Po ukončení kurzu budou účastníci schopni:

  • definovat pojem koučování a rozumět jeho principům,
  • vymezit koučink oproti jiným metodám a formám rozvoje/komunikace,
  • efektivně stanovovat dosažitelné a motivující cíle,
  • používat základní techniku koučování podle modelu GROW
  • využívat princip DUO v komunikaci,
  • aplikovat koučování nebo koučovací přístup ve své praxi.


  Metody: výklad, skupinová a individuální práce účastníků, diskuse, skupinová diskuse, modelové situace, hraní rolí, trénink, videotrénink, případové studie, praktické příklady a cvičení.

  Obsah:

  • Kompetence kouče, etika a etický kodex ICF,
  • Východiska a základní principy koučinku – definice, vymezení oproti jiným metodám
  • Komunikace a princip DUO
  • Základy na řešení orientovaného přístupu a rozhovoru
  • Koučovací otázky a práce se škálou – technika kladení koučovacích otázek, škálování v koučování
  • Stanovování cílů v procesu koučování, model SMARTER
  • Koučování podle modelu GROW

  Rozsah: 3 dny (24 hodin) + 1 den (8 hodin) supervize

 • Koučink ve výchově a vzdělávání

  Cíl:
  Hlavním cílem vzdělávacího programu je teoreticky i prakticky seznámit účastníky s technikami koučování ve výchově a vzdělávání. Jedná se komplexní vzdělávací program, výcvik v koučovacích dovednostech.

  Metody:
  Semináře jsou vedeny interaktivní sebezkušenostní formou, ve výuce jsou kombinovány teoretické bloky s výkladem metodiky s praktickými ukázkami a nácvikem. Využívanými výukovými postupy jsou tedy:

  • výklad, přednáška,
  • řízená diskuse, řešení případových studií, týmové hry, řešení modelových situací,
  • skupinové aktivity, hraní rolí, přímá praktická činnost,
  • brainstorming, brainwriting,
  • filmové a zvukové ukázky,
  • koučink a skupinový koučink,
  • využití kamery a videotréninku.

  Obsah:

  • Více do hloubky probraná a natrénovaná témata z kurzu Základy koučování (viz varianta A)
  • Koučovací pozice
  • Typy klientů
  • Typické situace vhodné a nevhodné pro koučování v prostředí školy
  • Zpětná vazba
  • Další vybrané nástroje koučinku – použití a aplikace nejen ve školním prostředí (vizualizace, práce s logickými úrovněmi a další techniky posilující motivaci žáka)
  • Ericksonovský přístup v koučinku
  • Systemický koučink a využití jeho specifik
  • Kariérní koučink a plánování profesní dráhy

  Rozsah: 80 hodin

 • Reprezentační systémy a metaprogramy

  Jedním ze způsobů, jak můžeme velice zefektivnit naši komunikaci, je naučit se pracovat s reprezentačními systémy a metaprogramy našich klientů a komunikačních partnerů. Zajímá Vás jak na to? Přijďte se dozvědět více na krátký seminář, který jsme pro Vás připravili.

  Obsah:

  • Reprezentační systémy – definice, typy
  • Využití reprezentačních systémů v komunikaci a koučování
  • Metaprogramy – definice vybraných metaprogramů
  • Identifikace a využití metaprogramů v komunikaci a v procesu koučován
 • Vnímání času a práce s časovou osou v procesu koučování

  Zajímá Vás, jak se liší vnímání a práce s časem u různých lidí? Jak efektivně plánovat své projekty a sestavovat harmonogramy činností? Přijďte na krátký seminář, který jsme pro Vás připravili.

  Odnesete si:

  • nový úhel pohledu na vnímání času
  • konkrétní a užitečný nástroj pro plánování projektů - ať už svých vlastních, pracovních či životních, tak pro projekty Vašich klientů.
 • Koučink: základy pro manažerskou práci a rozvoj lidí
 • Koučování v poradenské praxi: Seminář pro poradce na vysokých školách ČR
 • Koučink a jeho nástroje